fb-banner.png

Dárkové poukazy

poukazy-banner.png

Články

Obchodní podmínky platné ke dni 31.12.2013 naleznete ZDE.

  

Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Dárkový obchod Floriánek od 1.1. 2014.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost RBB HOTELS s.r.o. se sídlem Růžová 41/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 06139621, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 26281 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, která provozuje Dárkový obchod Floriánek, Růžová 41/II, 377 01  Jindřichův Hradec (dále jako prodávající je dárkový obchod) a kupujícího („zákazník“, „spotřebitel“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 

1.         Vymezení pojmů

2.         Kupní smlouva, informace o procesu objednání, dodací podmínky

3.         Nákup alkoholických a tabákových výrobků

4.         Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

5.         Ochrana osobních údajů

6.         Závěrečná ustanovení

 

·         Reklamační řád

·         Vrácení zboží v 14denní lhůtě

 

1.      Vymezení pojmů

Prodávající je společnost RBB HOTELS s.r.o. se sídlem Růžová 41/II, 377 01 Jindřichův Hradec IČ:06139621, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 26281 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, která provozuje Dárkový obchod Floriánek, Růžová 41/II, 377 01  Jindřichův Hradec (dále jako prodávající je dárkový obchod). 

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.      Kupní smlouva, informace o procesu objednání, dodací podmínky

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

V souladu s §1826 odstavcem 1, písmenem a) OZ je kupní smlouva uzavřená elektronickou cestou prostřednictvím internetového obchodu přes nákupní košík. Kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku" v závěrečném kroku košíku dochází k odeslání kopie objednávky spotřebiteli na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Smlouva je uložena v elektronické podobě u podnikatele. Spotřebitel má možnost uskutečnit "jednorázový nákup", nebo nakupovat prostřednictvím přihlašovacích údajů. Informace o objednávkách jsou poskytovány e-mailovou cestou nebo telefonicky.

Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce! a to především prostřednictvím nákupního košíku na internetových stránkách podnikatele. Spotřebitel vloží zboží do košíku prostřednictvím tlačítka "Do košíku" zobrazeného u každého produktu, a to v požadovaném počtu kusů. Množství kusů, stejně jako odstraňování nechtěného zboží z košíku, lze provádět v prvním kroku nákupního košíku v souladu s § 1826 odstavce 1,písmene d) OZ o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky.

V druhém kroku nákupního košíku spotřebitel vyplní osobní údaje, fakturační údaje pro doručení, případně může připsat poznámku k objednávce. Ve třetím kroku nákupního košíku zvolí způsob doručení a způsob platby, má zde také možnost změnit fakturační údaje a údaje pro doručení v případě chyby v souladu s § 1826 odstavce 1, písmene d) OZ o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky. Přečtením obchodních podmínek dává spotřebitel souhlas k uskutečnění objednávky a kliknutím na výrazné tlačítko ,,Odeslat objednávku" dojde k odeslání objednávky prodejci a současnému odeslání kopie objednávky spotřebiteli na jeho e-mailovou adresu. V případě zvoleného způsobu platby"předem (bankovní převod)" jsou vygenerovány platební údaje, které je možné vytisknout a jsou současně zaslány také na e-mailovou adresu spotřebitele. V případě zvoleného způsobu platby Go Pay pokračuje spotřebitel na platební rozhraní Go Pay, kde dokončí platbu. Až do závěrečného kliknutí na tlačítko "Odeslat objednávku" v posledním kroku košíku se může spotřebitel vrátit a změnit údaje v předchozích krocích nákupního košíku a je tak naplněna podmínka daná § 1826 odstavce 3 OZ, která stanoví, že před podáním objednávky musí být při použití elektronických prostředků spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.

V zaslané kopii objednávky na e-mailovou adresu spotřebitele má spotřebitel možnost zjistit chyby. Jejich opravu nahlásí podnikateli e-mailovou cestou na adresu florianek@rbbinvest.cz nebo telefonicky. Přijetí objednávky ke zpracování potvrzuje podnikatel e-mailovou cestou na e-mailovou adresu spotřebitele uvedenou v objednávce. Podnikatel je povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit obdržení objednávky. V souladu s § 1827 odstavce 1 OZ je proto spotřebitel neprodleně informován o obdržení objednávky e-mailovou cestou ve formě e-mailové zprávy, v jejímž předměu je uvedeno, že se jedná o kopii objednávky. Zpráva obsahuje všechny údaje o objednávce. Podnikatel nemá žádnou odpovědnost za doručení e-mailové zprávy v případě uvedení neexistující adresy spotřebitelem, nedoručení způsobeném odfiltrování antispamovými filtry, nekvalitní poštou spotřebitele a v podobných případech.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Standardní dodání je uskutečňováno prostřednictvím České pošty, s.p.,  a soukromou dopravní společností PPL. a to formou dobírky na adresu uvedenou v objednávce nebo platbou předem. Cena poštovného a balného je dle výběru objednavatele uvedená v procesu objednávky. Úhrada zboží se realizuje formou dobírky nebo platbou předem. Lhůta pro doručení, kterou deklaruje pro doručení Česká pošta, s.p. se řídí platnými podmínkami České pošty, s.p. Součástí dodaného zboží (v balíku) je daňový doklad (faktura) vystavený na fakturační údaje uvedené v objednávce. Dodavatel si vyhrazuje právo pro zajištění dalších možností dodání jako je cenný balík, profi balík, stejně jako jiné možnosti úhrady částky (např. platbou předem). Tyto informace jsou na výběru objednatele a uvedeny jsou v objednávkovém formuláři. Faktura slouží zároveň jako dodací list. O expedici zboží je odběratel vyrozuměn e-mailovou zprávou. Máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění u zboží, kde to umožňuje zákon. Objednávku je možné stornovat pouze do doby, dokud nebyla vyexpedována (zaslána e-mailová zpráva o vyexpedování zboží). Dodavatel nemá žádnou odpovědnost za doručení e-mailové zprávy s informacemi o expedici v případě odfiltrování antispamovými filtry, nekvalitní poštou příjemce a podobných případech. V případě, že dodavatel zjistí, že není schopen dodat zboží nebo že je schopen dodat objednávku jen částečně, bude o této skutečnosti objednatel vyrozuměn zpravidla telefonicky (případně e-mailovou zprávou) a bude dohodnut individuální postup při dodání dle individuální dohody. Po převzetí zboží doporučujeme kupujícímu zboží podrobně prohlédnout a zjištěné vady nahlásit nejlépe do 24 hodin od jeho obdržení.  


Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně (i e-mailem nebo faxem).

Dostupnost uváděná v detailu každého výrobku (termín dodání), je orientační a představuje obvyklou dodací lhůtu pro daný výrobek. Tato lhůta není závazná. Konečný termín dodání se může lišit dle aktuální skladové dostupnosti výrobce. V případě objednání více výrobků, přičemž jeden z nich je skladem a druhý není skladem (má u sebe uvedenou orientační dostupnost), se termín dodání řídí výrobkem s nejdelší dostupností. Dodavatel si vyhrazuje možnost postupného zasílání jednotlivých výrobků z objednávky dle skladové dostupnosti (částečná dodávka zboží), přičemž zákazníkovi nebude účtováno další poštovné. V případě, že zákazník již část zboží z objednávky obdržel, není možné zrušení celé objednávky, ale pouze její nedodané části, přičemž možnost odstoupení od kupní smlouvy ve 14ti denní lhůtě u již dodaného zboží není dotčeno. Objednané zboží bude dlejeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době přepravcem, obvykle do 1-3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, nejpozději však do 14 pracovních dnů. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí.

V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží. Doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal i samotné zboží.

 
DORUČOVÁNÍ ČESKOU POŠTOU, S.P.:

Ve spolupráci s Českou poštou, s.p. (dále jen "přepravce") jsou osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, příp. e-mailová adresa poskytnuty přepravci pro možnost doručení a komunikace ohledně doručované zaslané zásilky. Pokud zákazník uvede ve své objednávce mobilní telefon, bude mu systémem České pošty při doručování zásilky také automaticky odeslána SMS zpráva ve tvaru: "Vážený zákazníku, dne ... Vám bude Českou poštou doručován Obchodní balík ... od ... (dobírka ... Kč)". Pokud zákazník uvede telefonní číslo na pevnou linku, bude přepravcem telefonicky kontaktován a zprávy od České pošty mu budou zaslány na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

DORUČOVÁNÍ  PPL:

Ve spolupráci s přepravní službou PPL, jsou osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, příp. e-mailová adresa poskytnuty přepravci pro možnost doručení a komunikace ohledně doručované zaslané zásilky.

Doručovatel vždy postupuje dle dohody s adresátem.

Provozovatel tohoto internetového obchodu, společnost RBB HOTELS s.r.o. na základě Vašeho souhlasu s obchodními podmínkami ve Vaší objednávce, poskytuje osobní údaje v rozsahu jméno-příjmení-adresa-email-telefonní číslo České poště, s.p. a společnosti PPL

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Ceník poštovného:

Poštovné PPL (platba předem):                                   99 Kč

Poštovné PPL (dobírka):                                            129 Kč

 

Při nákupu nad 5000 Kč je poštovné zdarma!

 

Osobní odběr v naší kamenné prodejně je zdarma.

 

Prostřednictvím České pošty, s.p. :

zásilka bude doručena nejpozději do třetího dne od podání. O odeslání zboží budete informování e-mailem nebo  telefonicky/SMS.

 

Poštovné balík do ruky (platba předem):                 109Kč

Poštovné balík na poštu (platba předem):                119Kč

Poštovní balík do ruky (dobírka):                            149Kč

Poštovné balík na poštu (dobírka):                          159Kč

 

Způsoby platby:

 

a) Dobírkou při doručení (platba dopravci při doručení zboží, poštovné navýšeno o poplatek za dobírku). Za zásilky dodané PPL je možno zaplatit dobírku kromě hotovosti i platební kartou přímo u řidiče. Všichni řidiči jsou vybaveni mobilním platebním terminálem. O způsobu zaplacení se svobodně rozhodnete až v momentě převzetí zásilky.

b) Bankovním převodem na náš účet, číslo: 279733657/0300.  Variabilní symbol odpovídá číslu vaší objednávky. Zboží bude odesláno po příchodu platby na účet, doporučujeme proto převod uskutečnit ihned po objednání zboží.

c) Hotově nebo platební kartou při osobním odběru v naší kamenné prodejně.

 

 

 

 

3.      Nákup alkoholických a tabákových výrobků

 

V případě nákupu alkoholických a tabákových výrobků obchodní podmínky vyžadují, aby kupující v den objednání dovršil věku 18ti let podle zákona č. 379/2005 Sb. §4 a §12. Vzhledem k této podmínce si prodejce určuje doručení pouze prostřednictvím České pošty. Kupující musí uvést své datum narození, které je potřebné k dokončení prodeje alkoholických či tabákových výrobků. 

 

4.      Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti na provozovně.

Ke vrácení peněz, v případě odstoupení od smlouvy, dojde převodem na účet objednatele a to obvykle do 7 dnů od vrácení dodaného zboží, nejpozději do 30 kalendářních dnů. Doporučujeme zboží důkladně zabalit do odolné krabice a zásilku pojistit dle hodnoty zboží.

Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy.
(Do 14 dnů lze zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu.) Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Kupující může od smlouvy odstoupit jen v případě hrubého porušení smlouvy prodávajícím nebo v případech stanovených zákonem. V případě, že prodávající odstoupí od kupní smlouvy (příp. části plnění), je kupující povinen vrátit prodávajícímu do 7 dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží (příp. část zboží, jehož se odstoupení týká).

Při využití vašeho práva na vrácení zboží bez udání důvodu, nemáte nárok na úhradu žádných nákladů. Prodávající si podle § 53 odstavce 10 vyhrazuje právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Podle § 53 Zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, odstavce 8, písmene c) nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu u dodávky zboží, které podléhá zastarání a dále podle písmene b) u zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.


Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího florianek@rbbinvest.cz.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Další informace k odstoupení spotřebitele ve  jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího http://darky-florianek.cz.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

 

5.      Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

6.      Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy florianek@rbbinvest.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014

 

V druhém kroku nákupního košíku spotřebitel vyplní osobní údaje, fakturační údaje pro doručení, případně může připsat poznámku k objednávce. Ve třetím kroku nákupního košíku zvolí způsob doručení a způsob platby, má zde také možnost změnit fakturační údaje a údaje pro doručení v případě chyby v souladu s § 1826 odstavce 1, písmene d) OZ o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky. Přečtením obchodních podmínek dává spotřebitel souhlas k uskutečnění objednávky a kliknutím na výrazné tlačítko ,,Odeslat objednávku" dojde k odeslání objednávky prodejci a současnému odeslání kopie objednávky spotřebiteli na jeho e-mailovou adresu. V případě zvoleného způsobu platby"předem (bankovní převod)" jsou vygenerovány platební údaje, které je možné vytisknout a jsou současně zaslány také na e-mailovou adresu spotřebitele. Až do závěrečného kliknutí na tlačítko "Odeslat objednávku" v posledním kroku košíku se může spotřebitel vrátit a změnit údaje v předchozích krocích nákupního košíku a je tak naplněna podmínka daná § 1826 odstavce 3 OZ, která stanoví, že před podáním objednávky musí být při použití elektronických prostředků spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.

Naše tipy
Tipy pro muže
Tipy pro ženy
Novinky
25.01.2019
ESHOP MIMO PROVOZ !!!

Vážení zákazníci.

Velice se omlouváme, ale náš eshop je z technických důvodů dočasně mimo provoz.

Pokud přesto vložíte do košíku nějaké zboží, nepodaří se vám dokončit objednávku.

Děkujeme za pochopení.

26.11.2018
Novinky od Vendula London
Novinky od Vendula London

Nové peněženky od Vendula London nyní skladem.

17.09.2018
Oblékněte své fotografie do stylových fotorámečků
Oblékněte své fotografie do stylových fotorámečků

Krásné dřevěné domečkové fotorámečky.